Arbeidsprogram

ARBEIDSPROGRAM FOR VAUL FOR 2020

Hovudmålsetjinga til Vest-Agder Ungdomslag er å vere ein viktig organisasjon innan folkedans og folkemusikk i Agder. Vest-Agder UL ser det som særs viktig å prioritere ungdomen både når det gjeld organisasjon og opplæring. Fylkesleddet ser det som si oppgåve å gje oppfylging til lokallaga. Satsingane og tiltaka for 2020 er:

Styret sitt arbeidsområde

 1. Tilby utdanning og kurs til fylkestillitsvalde (i samarbeid med nemndene) i høve fagseminar, storkurs og leiarkurs.
 2. Vere representert på landsrådsmøte, landsmøte og andre viktige samlingar på sentralt og regionalt nivå (i samarbeid med nemndene).
 3. Sponse til saman 4 personar frå lokallaga på regionale/sentrale kurs (t.d. fagseminar)/utdanningstilbod - med høgst prioritering for dei under 26 år (i samarbeid med lokallaga)
 4. Støtte lag som sender ungar på barnleik det året dette vert tilskipa (kvart fjerde)
 5. Støtte ungdom som vil reise på NU sin sommarleir (i samarbeid med lokallaga)
 6. Støtte lag økonomisk som sender folk på storkurs
 7. Støtte lag økonomisk i høve Aksjon lokallag og i høve aktivitetstilskot
 8. Støtte lag økonomisk som ynskjer å skipe til barnestemne
 9. Gje målretta organisasjonskurs til lokallag – der heile styret er deltakande
 10. Hjelpe laga som treng det med HMS-arbeid og folkedanskurs (reiseinstruktør)
 11. Halde ved like fylkessamarbeidet når det gjeld tilskiping av barnestemne
 12. Gje ut 2-3 utgåver av Unge Agder
 13. Skipe til eitt samrådingsmøte/temamøte viss behov for det
 14. Halde kontakt med lokallaga, mellom anna ved telefonkontakt og post/e-post og møte
 15. Skipe til fylkesfinalen i Kven Veit (i samarbeid med fjorårets vinnarlag)

16.Tilby bunadinformasjon til lokallaga via bunadkontakt Dag Olav Hagen

 1. Knyte kontradanssamlingar/-kurs til eit lokallag
 2. Utarbeide liste over instruktørar og spelemenn rundt om i fylket
 3. Premiere lag som registrerer e-post/mobilnr. for kvar vaksen/ungdomsmedlem
 4. Bruke fleire kanalar og måtar til PR og blest, t.d. fjesboka, heimeside, film mm.
 5. Utarbeide folkedansopplegg for SFO/1. klasse til bruk i Den kulturelle skolesekken
 6. Utarbeide plan/tiltak for å gjere ungdomslaget meir synleg for medlemer og få til rekruttering.

Teater:

 1. Støtte lag økonomisk som sender folk på kurs/amatørteaterfestivalen (saman m/lokallaga)
 2. Vere til stades på premierar i lokallaga
 3. Informere om støtteordningar og NU sitt teatertilbod

Fondstyret for Bondeheimenfondet

 1. Føre tilsyn med fondet innanfor den strategien som er lagt opp for fondet, og sjå etter at fondet får mest mogleg inntekter av plasseringane.
 2. Vere sakshandsamar for lånesøknader frå lokallaga

Nemnd for folkemusikk og folkedans

 1. Delta på storkurs, landsfestival og/eller andre samlingar
 2. Vårfest 21. mars i Lyngdal
 3. Skipe til haustfest
 4. Samarbeidsdans 2. sundagen i månaden
 5. Polsøving
Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Besøksadresse: Peder Claussønsv. 3A, 4520 Lindesnes

  vest-agder@ungdomslag.no

  97 06 44 85